Гресиране на лагери и лагерни възли

ГРЕСИРАНЕ НА ЛАГЕРИ И ЛАГЕРНИ ВЪЗЛИ

Мазане на търкалящи лагери

Моментът на триене в търкалящите лагери се определя от типа на лагера, от натоварването, честотата на въртене и мазането на лагера. Най-голямо влияние на триенето в търкалящите лагери има мазането. На практика най-малко триене се достига чрез мазане с грес.
При мазане с масло голяма роля играе наред с вискозитета и количеството на масло подвеждано към лагера, а също така отвеждането на отработеното масло извън лагера.
В таблицата  са показани начините за мазане и мазилното вещество в зависимост от диапазона на честотата на въртене, изразена чрез параметъра n.d (min-1.mm)  за различни типове лагери.

Таблица : Начини и средства за мазане на търкалящи лагери

Параметър за частота на въртене

Мазилно средство

Начин за мазане

 (n.d)  в  min-1.mm

Твърда смазка

Цял живот

1500

Допълнително

   Цял живот

0,5.106;

Грес

Допълнително

1.106 за особено подходящи греси

Чрез впръскване

В маслена баня

0,5.106

Масло

Оборотно мазане чрез собствен добив на лагерите или специални добивни елементи

Трябва да се определи за всеки случай поотделно

(по-голямо количество)

Оборотно мазане с помпа

1.106

Чрез впръскване на масло

До 4.106  изпитано

Импулсно мазане

1,5.106

Масло

Капково мазане

Зависи от типа на лагера, вискозите-­

(минимално

Маслена мъгла

та и количеството на маслото и

количество)

Маслено – въздушно мазане

конструктивното изпълнение

Въздушно – маслено мазане

 

Обикновено търкалящите лагери са дисперсионно консервирани (масло с фреон – по данни на фирмата FAG). Консервацията е поносима от всички средства за мазане и не трябва да се отмива при монтаж.
В зависимост от типа на лагера разхода на мажещото средство може да бъде много различен. При аксиалния лагер, при мазане с масло, се наблюдава силно  центрофугиращо действие  и разходът на масло е около 100 пъти по-голям, отколкото при радиален лагер за обезпечаване на минимално триене.
Изборът на мазилното вещество се определя от честотата на въртене и виждането на конструктора за рационално мазане. За предпочитане е мазане с грес, ако от други съображения не се налага мазане с масло или по друг начин.
При мазане с грес от съществено значение за нормалната работа на лагера е количеството грес в лагера.

При първоначално гресиране на лагери с общо предназначение, при n.d<50000min1.mm, свободното лагерно пространство се запълва с грес. Ако пространството около лагера е по-голямо, се поставя задържаща   шайба   така,  че  в  близост  до  лагера  да  има  винаги допълнително количество грес (от изхвърлената от него при първоначалното му въртене) или се добавя грес в самата кутия около лагера. При по-високоскоростни лагери (n.d>50000 min-1.mm) се запълва само 20…30% от свободното лагерно пространство, за да се осигури по-лесно разпределяне на греста при първоначално пускане на лагерния възел.
Ако се прави мазане за целия период на експлоатация (за цял живот) на лагера, трябва да се осигури присъствие на грес в близост до лагера. Тази грес гарантира уве¬личаване на продължителността на мазане, защото при по-висока температура се отделя масло от нея и то прониква в лагера.
При въртене на външната гривна на лагера се запълва с грес само 15% от свободното лагерно пространство.
Ако експлоатационната температура на лагера е по-висока, трябва да се предвиди задържане на допълнителното количество грес около лагера (фиг. 5.23) чрез шайби, оформящи затворени пространства от двете страни  на лагера с обем  3…5  пъти  обема на греста в лагера

Използването на течна смазка за мазане на търкалящи лагери е препоръчително в приложения, за които са характерни високи честоти на въртене и температура на лагерния възел, непозволяващи използването на консистентна смазка. По принцип мазането с масло е сравнително по-трудно от мазането с консистентна смазка, но се характеризира и с определени предимства като по-добро охлаждане на лагерния възел. Използват се минерални и синтетични масла.
Избор на подходящо масло
Изборът на подходящо масло за конкретен случай се базира на определяне на минимално необходимия кинематичен вискозитет на маслото с цел правилно мазане. От определящо значение за оптимално мазане на един търкалящ лагер са зададените експлоатационни условия. В случаите, при които е възможно да се приеме, че работната температура на лагера е равна на 40 °C, определянето на необходимият кинематичен вискозитет на маслото се улеснява. Например, търкалящ лагер има среден диаметър dср=380 mm, честота на въртене n=500 min-1 и работна температура 70 °C. Минимално необходимият кинематичен вискозитет на маслото се определя на 11 mm2/s. За работна температура на лагера, равна на 40°C, обаче е подходящо да се използва масло с кинематичен вискозитет 32 mm2/s. При всички случаи, за да се осигури оптимално мазане на лагера, е необходимо е да се спазват препоръките и методиките за избор на масло от конкретния производител.
Подмяна
на смазката
Честотата на подмяна на маслото зависи предимно от работните условия, избраната схема на мазане и количеството му в лагерния възел. При мазане с маслена вана е достатъчна смяна на маслото един път годишно, при условие, че работната температура не превишава 50 °C и съществува незначителен риск от външно замърсяване. При работа на лагера при по-висока температура се изисква по-честа смяна на маслото, като например при 100 °C се препоръчва подмяна на всеки 3 месеца. При циркулационно мазане или мазане чрез впръскване се препоръчва интервалите на подмяна на маслото да се определят чрез редовна диагностика на състоянието на маслото.
Технологии на мазане
с течна смазка
Съществуват множество начини на мазане с масла. Сред най-широко използваните е: